'
 การจัดหน่วยทหารช่าง  ประมุขศิลป์
 หลักปฏิบัติการรบของทหารช่าง  ประวัติศาสตร์ทหาร
 สะพานเครื่องหนุนลอย  แผนที่
 ลาดตระเวนทางการช่าง  ศาสนาและศีลธรรม
 รปภ.  สนับสนุนการช่วยรบ
 ระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ  การจัดการฝึก
 ฝ่ายอำนวยการ  ระเบียบงานสารบรรณ
 กระสุนและวัตถุระเบิด  สงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
 การบรรยายสรุปและข้อพิจารณา  ปปส.
 การแสวงข้อตกลงใจทางทหาร  การต่อต้านการก่อการร้าย
 การยุทธข้ามลำน้ำ  ระเบียบการนำหน่วย
 ฉากขัดขวาง  สิทธิมนุษยชน
 ทหารราบ  พื้นฐานวิธีการวิจัย
 ทหารม้า  กฎหมายทหาร
 ทหารปืนใหญ่  การปลูกฝังและอุดมการณ์ความรักชาติ
 ทหารช่าง กช.  ครูทหาร
 ทหารสื่อสาร  ประชมคมอาเซียน
 การบิน ทบ.  คอนกรีต
 การปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร  การก่อสร้างและสาธารณูปโภค
 ร่วมรบผสมเหล่า  การวางแผนการก่อสร้าง
 ยุทธวิธีและการยุทธของเหล่าทหารปืนใหญ่  การประมาณการก่อสร้าง
 หลักพื้นฐานการรบ-โครงสร้างสนามรบ  เครื่องมือกล
 การพราง  สะพานเครื่องหนุนมั่น
 เครื่องยกของหนัก  ทางและสนามบิน
 ประปาสนาม  การดาดผิว
 คอมพิวเตอร์  เครื่องมือช่าง
 ภาษาอังกฤษ  แหล่งดินแหล่งหิน
 ผู้นำหน่วยทหาร  วิศวกรรมมวลดิน
 เอดส์ศึกษาและยาเสพติด