'
 การจัดหน่วยทหารช่าง  การปลูกฝังอุดมการณ์
 หลักปฏิบัติการรบของทหารช่าง  เอดส์ศึกษาและยาเสพติด
 สะพานเครื่องหนุนลอย  สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
 ลาดตระเวนทางการช่าง  กฎหมายทหาร
 ป้อมสนามและเครื่องกีดขวาง  ประวัติศาสตร์ทหาร
 รปภ.  การสนับสนุนการช่วยรบ
 การพัฒนาระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ  การจัดการฝึก
 กระสุนและวัตถุระเบิดสำหรับหน่วยใช้  พัสดุและการจ้าง
 ทหารช่าง  ปปส.
 ทหารม้า  การใช้เครื่องมือสื่อสาร
 ทหารปืนใหญ่  ผู้นำหน่วยทหาร
 ทหารการเงิน  คอมพิวเตอร์
 การปฏิบัติการของหน่วยทหารขนาดเล็ก  ภาษาอังกฤษ
 ทางและสนามบิน  ครูทหาร
 ดาดผิว  ศาสนา - ศีลธรรม
 เครื่องมือช่าง  คอนกรีต
 วิศวกรรมมวลดิน  การก่อสร้างและสาธารณูปโภค
 การพราง  การวางแผนการก่อสร้าง
 เครื่องยกของหนัก  การสำรวจ
 ประปาสนาม  เครื่องมือกล
 การปฐมพยาบาล  สะพานเครื่องหนุนมั่น
 แผนที่