1. มาร์ชทหารช่างราชบุรี

2. ภูมิทหารช่าง

3. ถิ่นทหารช่าง TANGO

4. ปณิธานทหารช่าง

5. ทหารช่าง 2 BEGIN

6. ทหารช่างไทย

7. ถิ่นทหารช่าง BOLERO

8. ทหารช่างผู้กล้าสมรภูมิ

9. ทหารช่างผู้เกรียงไกร

10. เพื่อนพึ่งพิง

11. มาร์ชทหารช่าง 1

12. บ้านทหารช่าง

อำนวยการผลิตโดย พลตรี กฤษดา สาริกา เจ้ากรมดุริยางค์ทหารบก

เรียบเรียง และบันทึกเสียงโดย กองวิทยาการ กรมดุริยางค์ทหารบก

จัดทำโดย กองกำลังพล กรมการทหารช่าง