พ.อ.วิกร เลิศวัชรา รอง ผบ.รร.ช.กช. ร่วมกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "เราทำ
ความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ " ในโอกาส
วันสำคัญของชาติ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย

พ.อ.วิกร เลิศวัชรา รอง ผบ.รร.ช.กช. ให้การต้อนรับ
รอง จก.กช.(1) ในโอกาสกรุณาเป็นประธานในพิธี
มอบใบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษาหลักสูตร
ชั้นนายพัน รุ่นที่ 63

พ.อ.วิกร เลิศวัชรา รอง ผบ.รร.ช.กช. ให้การต้อนรับ
หน.คณะเข้าตรวจแนะนำการศึกษาและประชุม
พิจารณาหลักสูตร ณ รร.ช.กช. เมื่อวันที่
21 พ.ย. 62
     

พ.อ.วิกร เลิศวัชรา รอง ผบ.รร.ช.กช.
/หน.ศตท.ศทช.ศบท. ให้การต้อนรับ ผอ.ศทช.ศบท.
ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกร่วม
/ผสมฯ ณ รร.ช.กช. เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 62

พ.อ.วิกร เลิศวัชรา รอง ผบ.รร.ช.กช. เป็นผู้แทน
จก.กช. ร่วมพิธีเปิดงานลอยกระทง ประจำปี 2562
ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อ.เมือง จ.ราชบุรี
โดยมี รอง ผวจ.รบ. เป็นประธานในพิธี
เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 62

พ.อ.วิกร เลิศวัชรา รอง ผบ.รร.ช.กช. ให้การต้อนรับ
คณะชุดตรวจ สตน.ทบ. ในการตรวจสอบการบริหาร
การเงิน และปฏิบัติตามกฎระเบียบของ รร.ช.กช.
ณ ห้องอเนกประสงค์ รร.ช.กช. เมื่อวันที่ 7 พ.ย.62
     

พ.อ.วิกร เลิศวัชรา รอง ผบ.รร.ช.กช. ให้การต้อนรับ
จก.กช./ผบ.รร.ช.กช. ในโอกาสเป็นประธานในพิธี
ประดับยศและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับ นนส.ทบ.
เหล่า ช. รุ่นที่ 22 (2/61) เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 62

พ.อ.วิกร เลิศวัชรา รอง ผบ.รร.ช.กช. เป็นประธานในพิธีกตัญญูกตเวทิตา ดอกจันวันอำลา หลักสูตร นนส.ทบ. เหล่า ช. รุ่นที่ 22 (2/61) ณ ห้องอเนกประสงค์ รร.ช.กช. เมื่อวันที่ 24 ต.ค.62 

พ.อ.วิกร เลิศวัชรา รอง ผบ.รร.ช.กช. ร่วมพิธี
ทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 23 ต.ค.62
     

พ.อ.วิกร เลิศวัชรา รอง ผบ.รร.ช.กช. เป็นประธาน ในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับกำลังพลที่ จะปรับย้ายประจำ บก.มทบ.๑๖ เพื่อรอเกษียณอายุ
ราชการ ณ ห้องเอนกประสงค์ รร.ช.กช.
เมื่อวันที่ 25 ก.ย.62

พ.อ.วิกร เลิศวัชรา รอง ผบ.รร.ช.กช. ให้การต้อนรับ
จก.กช./ ผบ.รร.ช.กช.ในโอกาสกรุณาเป็นประธาน ในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า ช.
รุ่นที่ ๖๓ ณ ห้องอเนกประสงค์ รร.ช.กช.
เมื่อวันที่ 8 ต.ค.62

พ.อ.วิกร เลิศวัชรา รอง ผบ.รร.ช.กช. ให้การต้อนรับ
จก.กช./ผบ.รร.ช.กช. ในโอกาสพบปะหลักสูตร นนส.ทบ.
รุ่นที่ 22 (2/61) ณ ห้องอเนกประสงค์ รร.ช.กช. เมื่อวันที่
22 ต.ค. 62
     

พ.อ.วิกร เลิศวัชรา รอง ผบ.รร.ช.กช. กรุณาตรวจเยี่ยม
และชี้แจงการทำสัญญาเพื่อบรรจุเข้ารับราชการของ
บุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน(ปวช.) เมื่อ 22 เม.ย.62

พ.อ.วิกร เลิศวัชรา รอง ผบ.รร.ช.กช. เป็นประธาน
ในการคัดเลือกหน่วยเพื่อบรรจุเข้ารับราชการของ
นนส.ทบ.เหล่า ช. รุ่นที่ 22(1/61) เมื่อ 19 เม.ย.62

พ.อ.วิกร เลิศวัชรา รอง ผบ.รร.ช.กช. เป็นประธาน
ในพิธีกตัญญูกตเวทิตาจิตของ นนส.ทบ. เหล่า ช.
รุ่นที่ 22 (1/61) เมื่อ 18 เม.ย.62
     

พ.อ.วิกร เลิศวัชรา รอง ผบ.รร.ช.กช. เป็นประธาน
ในพิธีทำบุญ ร้อย.นนส.1 พัน.นร.รร.ช.กช. เมื่อ 18 เม.ย.62

เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ รร.ช.กช. ได้จัดพิธีรดน้ำ
ขอพรจาก พ.อ.วิกร เลิศวัชรา รอง ผบ.รร.ช.กช. โดยมี
กำลังพลร่วมพิธีโดยพร้อยเพรียงกัน เมื่อ 10 เม.ย.62

พ.อ.วิกร เลิศวัชรา รอง ผบ.รร.ช.กช. เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร นายสิบอาวุโส
ศึกษาทางไกลทางไปรษณีย์ รุ่นที่ 5 เมื่อ 9 เม.ย.62
     
     
 

 

var seconds = 2, i = setInterval(countDown, 1000);