หน่วยโรงเรียนทหารช่างปรากฏว่าได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ ร.ศ.๑๒๗ หรือ พ.ศ.๒๔๕๑ แต่การเรียกชื่อได้เปลี่ยนแปลงกันมาเรื่อย ๆ และจนกระทั่งมาได้
                  ปรากฏหลักฐานเป็นที่แน่ชัด เท่าที่พอหาได้ดังนี้.-

              พ.ศ. ๒๔๘๔ เรียกชื่อว่า " กองโรงเรียนทหารช่าง" และ " กองโรงเรียนนายสิบทหารช่าง " ขึ้นตรงต่อแผนกทหารช่าง กรมเสนาธิการทหารบก มี
                                 พ.ต.หลวงเฉลิมศักดิ์สงคราม (เฉลิม เฉลิมศักดิ์สงคราม) เป็น ผบ.กองโรงเรียนทหารช่าง และ ร.อ.ขุนสุขศิริชัย (อิ๊ด สุขอรุณ) เป็น
                                 ผบ.กองโรงเรียนนายสิบทหารช่าง

              พ.ศ. ๒๔๘๘ แผนกทหารช่าง กรมเสนาธิการทหารบก ได้เปลี่ยนแปลงอัตราการจัดหน่วยใหม่ แต่กองโรงเรียนทหารช่าง และกองโรงเรียนนายสิบทหารช่าง
                                 ยังคงขึ้นตรงต่อแผนก ทหารช่างตามเดิมผู้บังคับบัญชายังคงไม่เปลี่ยนแปลง

              พ.ศ. ๒๔๘๙ ทบ. ได้สั่งแปรสภาพแผนกทหารช่าง เป็นกรมจเรทหารช่างมี "แผนกศึกษา" เป็นหน่วยขึ้นตรงและมีกองโรงเรียนนายทหาร,กองโรงเรียนนาย
                                 สิบทหารช่าง และกองลูกมือ เป็นหน่วยในอัตราของแผนกศึกษา

              พ.ศ. ๒๔๙๓ เปลี่ยนแปลงอัตราการจัดจากแผนกศึกษาเป็น "แผนกที่ ๓" มีกองโรงเรียนนายทหาร กองโรงเรียนนายสิบทหารช่าง กองส่งเสริมการศึกษา
                                 และกองครู เป็นหน่วยขึ้นตรง

              พ.ศ. ๒๔๙๕ ทบ.สั่งแปรสภาพ กรมจเรทหารช่าง เป็นกรมการทหารช่าง ตามคำสั่ง กห.(พิเศษ) ที่ ๕๙/๒๓๖๔๐ เรื่อง แก้อัตรา ทบ.๙๑ (ครั้งที่ ๕๓)
                                 ลง ๑๙ พ.ย.๙๕ แผนกที่ ๓ จึงแปรสภาพเป็น " กองฝึกและศึกษา " ขึ้นตรงต่อ กรมการทหารช่าง และมีหน่วยขึ้นตรงกองฝึกและศึกษา ดังนี้.-
                                      - บก.กอง
                                      - แผนกฝึกและศึกษา
                                      - แผนกส่งเสริม
                                      - โรงเรียนนายทหารช่าง
                                      - โรงเรียนนายสิบทหารช่าง

              พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้เปลี่ยนแปลงอัตราการจัดกรมการทหารช่างใหม่ตามคำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ ๘๕/๒๖๙๘๗ ลง ๑๕ พ.ย.๙๗ กองฝึกและศึกษาจึงได้แปร
                                 ด้วยเป็น "โรงเรียนทหารช่าง" เป็นส่วนหนึ่งของกรมการทหารช่าง เจ้ากรมการทหารช่างทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการโรงเรียนทหารช่างอีก
                                 ตำแหน่งหนึ่งการจัดหน่วย ขึ้นตรง ต่อโรงเรียนทหารช่าง มีดังนี้.-
                                      - บก.รร.ช.กช.
                                      - กองวิทยาการ
                                      - กองวิจัยและพัฒนาการ
                                      - กองการศึกษา
                                      - กองบริการและอุปกรณ์
                                      - กองเอกสารการศึกษา
                                      - กองวิชาทหารช่าง
                                      - กองวิชาช่าง
                                      - กองวิชาเครื่องมือการช่าง
                                      - กองนักเรียน(ประกอบด้วย กองนักเรียนนายร้อยสำรอง และกองนักเรียนนายสิบ)
                                      - กองพันโรงเรียนทหารช่าง (ช.พัน.๕ ทำหน้าที่เป็น พัน.รร.ช. แต่ ๖ ม.ค.๙๙)

              พ.ศ. ๒๕๐๑ กรมการทหารช่างได้เปลี่ยนแปลงอัตราการจัดตามคำสั่ง กห.(เฉพาะ)ที่ ๑/๓๕ ลง ๓ ม.ค.๐๑ โดยเพิ่มส่วนราชการขึ้นตรงต่อกรมการทหารช่าง
                                ขึ้นอีกหน่วย คือ ศูนย์การทหารช่าง และให้โรงเรียนทหารช่าง ขึ้นอยู่กับศูนย์การทหารช่าง การจัดโรงเรียนทหารช่าง แบ่งส่วนราชการออกเป็น
                                      - สภาโรงเรียนทหารช่าง
                                      - กองบังคับการ
                                      - กองการศึกษา (แปรสภาพมาจากกองการศึกษาและกองบริการและอุปกรณ์ รร.ช.)
                                      - กองอาจารย์
                                      - กรมนักเรียน (แปรสภาพมาจากกองนักเรียน รร.ช.)
                                      - กองพันทหารช่าง โรงเรียนทหารช่าง(ช.พัน.๕ ทำหน้าที่)
                                      - กองพันฝึกเบื้องต้นเฉพาะเหล่าทหารช่าง (จัดตั้งขึ้นภายหลังเมื่อ ๒ มิ.ย.๐๓ ตามคำสั่ง ทบ. ที่ ๑๖๑/๑๑๗๖๑ ลง ๒.มิ.ย.๐๓
                                        และเริ่มบรรจุกำลังครั้งแรก เมื่อ ๖ ก.ย.๐๓ ตามคำสั่ง ทบ.ที่ ๒๙๕/๒๐๕๘๔ ลง ๖ ก.ย.๐๓ และยุบเลิกไปพร้อมกับศูนย์การ
                                        ทหารช่าง)
              
              พ.ศ. ๒๕๑๑
ตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ ๗๕/๑๑ ลง ๒๙ ก.ค.๑๑ เรื่อง แก้อัตรากองทัพบก ๒๕๐๖ (ครั้งที่ ๒๘)  ให้ใช้อัตราเฉพาะกิจหมายเลข ๓๒๐๐ 
                                กรมการทหารช่าง (อัตราครั้งนี้ไม่มีศูนย์การทหารช่าง)โรงเรียนทหารช่างขึ้นตรงต่อกรมการทหารช่าง เจ้ากรมการทหารช่าง
                                เป็นผู้บังคับบัญชาการโรงเรียนทหารช่าง โดยตำแหน่ง ใช้ตั้งแต่ ๒๙ ก.ค.๑๑ เป็นต้นไป

              พ.ศ. ๒๕๒๒ มีคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ ๕๘/๒๒ ลง ๑๒ เม.ย.๒๒ เรื่อง แก้อัตรากองทัพบก ๒๕๐๖ (ครั้งที่ ๖๑) ให้แก้ไขอัตราเฉพาะกิจหมายเลข ๓๒๐๐
                                 กรมการทหารช่าง โดยเพิ่มแผนกวิชาสงครามทุ่นระเบิดขึ้นในกองวิชาช่างอีก ๑ แผนก ตั้งแต่ ๑๒ เม.ย.๒๒ มีผังการจัดเฉพาะกองวิชาช่าง
                                 และอัตรากำลังพลที่เพิ่มขึ้นเฉพาะแผนกวิชาสงครามทุ่นระเบิด


              พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้มีคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๓๖ /๒๕ ลง ๑ มี.ค.๒๕ เรื่องแก้อัตรากองทัพบก ๒๕๐๖ (ครั้งที่ ๖ ) ให้ยกเลิกอัตราเฉพาะกิจ
                                 หมายเลข ๓๒๐๐ กรมการทหารช่างฉบับเดิมและให้ใช้อัตราฉบับใหม่แทน ตั้งแต่ ๑ มี.ค.๒๕ ทำให้โรงเรียนทหารช่างซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
                                 กรมการทหารช่าง มีการเปลี่ยนแปลง โดยยุบเลิกกองวิชาต่าง ๆ มารวมเป็นกองการศึกษา ส่วนกองการศึกษา เดิมได้แยกแผนกต่าง ๆ
                                 มารวมไว้กับกองบัญชา การ และโรงเรียนทหารช่างคงขึ้นตรงต่อกรมการทหารช่าง เจ้ากรมการทหารช่าง ปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการ
                                 โรงเรียนทหารช่าง โดยตำแหน่ง


ทำเนียบผู้บัญชาการโรงเรียนทหารช่าง, รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารช่าง, จากอดีต ถึง ปัจจุบัน

ลำดับ

        จก.กช./ผบ.รร.ช.กช.

        รอง ผบ.รร.ช.กช.

     ระยะเวลาตั้งแต่

1

พล.ต.เอกศักดิ์     ประพันธะโยธิน

พ.อ.ประเสริฐ    รอดวรรณะ

พ.ศ.2497 - พ.ศ. 2501

2
พ.อ.ประเสริฐ       รอดวรรณะ
พ.อ.พิธรรม      แก้วดุสิต
พ.ศ.2501 - พ.ศ. 2502
3
พ.อ.ประเสริฐ       รอดวรรณะ
พ.อ.สุกรี          อินทปัญญา
พ.ศ.2502 - พ.ศ. 2503
4
พ.อ.สุกรี             อินทปัญญา
พ.อ.ประยูร       เจริญศิริ
พ.ศ.2503 - พ.ศ. 2507
5
พ.อ.อุปะถมภ์       ประถมภัฏ
พ.อ.ม.ร.ว.ชมวิชิต เกษมสันต์
พ.ศ.2507 - พ.ศ. 2512
6
พล.ต.ประเสริฐ    รอดวรรณะ
พ.อ.ประยูร       เจริญศิริ
พ.ศ.2512 - พ.ศ. 2516
7
พล.ต.เทียบ        บูรณสิงห์
พ.อ.สวัสดิ์       ยัสพันธุ์
พ.ศ.2516 - พ.ศ. 2518
8
พล.ต.กมล         พิจิตรคดีพล
พ.อ.สถิตย์       พงษ์ไสว
พ.ศ.2518 - พ.ศ. 2521
9
พล.ต.กมล         พิจิตรคดีพล
พ.อ. สนิท        สัตย์สงวน
พ.ศ.2521 - พ.ศ. 2522
10
พล.ต.สำราญ     กมลรัตน์
พ.อ. สนิท        สัตย์สงวน
พ.ศ.2522 - พ.ศ. 2524
11
พล.ต.สำราญ     กมลรัตน์
พ.อ.ชุ่ม            แก่นทับทิม
พ.ศ.2524 - พ.ศ. 2526
12
พล.ต.เกษม        สงวนชาติสรไกร
พ.อ.บุญเสริม    ภัทรจินดา
พ.ศ.2526 - พ.ศ. 2528
13
พล.ต.วิเชียร      สุกปลั่ง
พ.อ.บุญเสริม    ภัทรจินดา
พ.ศ.2528 - พ.ศ. 2529
14
พล.ต.วิเชียร      สุกปลั่ง
พ.อ.พฤทธิ์       ติณเวส
พ.ศ.2529 - พ.ศ. 2531
15
พล.ต.นิวัตร       สายอุบล
พ.อ.พฤทธิ์       ติณเวส
พ.ศ.2531 - พ.ศ. 2532
16
พล.ท.ทวีสิทธิ์   สร้างสมวงษ์
พ.อ.พฤทธิ์       ติณเวส
พ.ศ.2532 - พ.ศ. 2535
17
พล.ท.นฤนาท    กัมปนาทแสนยากร
พ.อ.พฤทธิ์       ติณเวส
พ.ศ.2535 - พ.ศ. 2536
18
พล.ท.นฤนาท    กัมปนาทแสนยากร
พ.อ.พินิจ         ศุขสายชล
พ.ศ.2536 - พ.ศ. 2538
19
พล.ท.วิษณุ       อุดมสรยุทธ
พ.อ.มนู            อยู่เย็น
พ.ศ.2538 - พ.ศ. 2539
20
พล.ท.วิษณุ       อุดมสรยุทธ
พ.อ.สมพล       อวยพร
พ.ศ.2539 - พ.ศ. 2541
21
พล.ท.อาภรณ์    กุลพงษ์
พ.อ.สมพล       อวยพร
พ.ศ.2541 - พ.ศ. 2543
22
พล.ท.ธนเดช    ประทุมรัตน์
พ.อ.สมพล       อวยพร
พ.ศ.2543 - พ.ศ. 2544
23
พล.ท.ธนเดช    ประทุมรัตน์
พ.อ.วีระฉัตร     คล้ายวันเพ็ญ
พ.ศ.2544 - พ.ศ.2547
24
พล.ท.ชัยยุทธ   เทพยสุวรรณ
พ.อ.อเนก        นะวะมะโรจน์
พ.ศ.2547 - พ.ศ.2547
25
พล.ท.ชัยยุทธ   เทพยสุวรรณ
พ.อ.สมมารถ   ปรุงสุวรรณ์  
พ.ศ.2547 - พ.ศ.2548
26
พล.ท.สุภาษิต   วรศาสตร์
พ.อ.สมมารถ   ปรุงสุวรรณ์
พ.ศ.2548 - พ.ศ.2549
27
พล.ท.สุภาษิต   วรศาสตร์
พ.อ.วศิน        ถนัดช่าง
พ.ศ.2549 - พ.ศ.2550
28
พล.ท.ไกรศิริ     บุรณศิริ พ.อ.วศิน        ถนัดช่าง พ.ศ.2550 - พ.ศ.2551
29
พล.ท.ทวนชัย   พันธ์เพิ่มศิริ พ.อ.วศิน        ถนัดช่าง พ.ศ.2551 - พ.ศ.2552
30
พล.ท.ทวนชัย   พันธ์เพิ่มศิริ พ.อ.อิทธิ        วงษ์อัยรา พ.ศ.2552 - พ.ศ.2553
31
พล.ท.ทวนชัย   พันธ์เพิ่มศิริ พ.อ.สมยศ      ขุนชำนิ พ.ศ.2553 - พ.ศ.2554
32
พล.ท.นิพนธ์    ปานมงคล พ.อ.สมยศ      ขุนชำนิ พ.ศ.2554 - พ.ศ.2555
33
พล.ท.ปัฐมพงศ์  ประถมภัฏ พ.อ.สมยศ      ขุนชำนิ พ.ศ.2555 - พ.ศ.2556
34
พล.ท.ปัฐมพงศ์  ประถมภัฏ พ.อ.เกรียงไกร ไกรลาศ พ.ศ.2556 - พ.ศ.2556
35
พล.ท.ปัฐมพงศ์  ประถมภัฏ พ.อ.ณัชรพงศ์ ครุฑธา พ.ศ.2556 - พ.ศ.2556
36
พล.ท.สถาพร สีมาสุรรักษ์ พ.อ.ณัชรพงศ์ ครุฑธา พ.ศ.2556 - พ.ศ.2558
37
พล.ท.ธนดล สุรารักษ์ พ.อ.ณัชรพงศ์ ครุฑธา พ.ศ.2558 - พ.ศ.2559
38 พล.ท.จักรชัย โมกขะสมิต พ.อ.พงษ์พันธุ์ โพธิ์พงษ์ พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน