การจัดการความรู้โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จว.ราชบุรี โทรภายใน.53167, ภายนอก 032 - 337863