แผนกวิชาก่อสร้างและสาธารณูปโภค เดิมสังกัดกองวิชาช่างขึ้นตรงต่อ โรงเรียนทหารช่าง ตามคำสั่ง กห (เฉพาะ) ที่ ๔๕/๒๖๙๘๗ ลง ๑๕ พ.ย.๙๗ และแก้ไขปรับปรุงอัตราการจัดหลายครั้ง จนถึงปี ๒๕๑๑ ทบ. ได้แก้ไขอัตราเฉพาะ หมายเลข ๓๒๐๐ ตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)ที่ ๓๖/๒๕ ลง ๑ มี.ค.๒๕ ซึ่งได้จัดตั้ง กองการศึกษาเป็นหน่วยขึ้นตรงของโรงเรียนทหารช่าง โดยมีแผนกวิชาก่อสร้างและสาธารณูปโภคขึ้นตรงต่อกองการศึกษาจนถึงปัจจุบัน โดยแบ่งความรับผิดชอบ วิชาที่สอน ๑๐ วิชา คือ

๑. วิชาคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก

๒. วิชาการก่อสร้างและสาธารณูปโภค

๓. วิชาการวางแผนงานก่อสร้าง

๔. วิชายุทธการก่อสร้าง

๕. วิชาการประมาณงานก่อสร้าง

๖. วิชาอำนวยงานก่อสร้าง

๗. วิชาการสำรวจ

๘. วิชาความแข็งแรงของวัสดุ

๙. วิชาการเขียนแบบก่อสร้าง

๑๐. วิชาวัสดุก่อสร้าง

พ.อ.กนก สมิตินันทน์

อจ.หน.ผกส.กศ.รร.ช.กช.

พ.ท.มนตรี คชชา

อจ.ผกส.กศ.รร.ช.กช.

พ.ท.อนันต์ ปรีเปรม

อจ.ผกส.กศ.รร.ช.กช.ชรก.กอ.กส.กช.

ร.อ.วันคริส ตั้งประเสริฐ

อจ.ผกส.กศ.รร.ช.กช.

ร.ท.ทัญญู บุญเชิดชู

ครู ผกส.กศ.รร.ช.กช.ชรก.พัน.นร.รร.ช.กช.

ร.ท.ธรรมวุฒิ พรหมทอง

ครู ผกส.กศ.รร.ช.กช.ชรก.ขว.ทบ.

ร.ต.วิชมัย ญาณกร

ครู ผกส.กศ.รร.ช.กช.

ร.ต.พัลลภ พลมณี

นชง.รร.ช.กช.

จ.ส.อ.สมศักดิ์ วัดบัว

ครูผู้ช่วย ผกส.กศ.รร.ช.กช.ชรก.ผฝย.กศ.รร.ช.กช.

จ.ส.ท.ณัฎฐวัธน์ วงษ์ขุนไกล

ครูผู้ช่วย ผกส.กศ.รร.ช.กช.

จ.ส.อ.รุ่งโรจน์ ไกรวงษ์

เสมียน ผกส.กศ.รร.ช.กช.

ส.ต.ถิรพัฒน์ รังสิมันต์

เสมียน ผกส.กศ.รร.ช.กช.

นางเบ็ญจวรรณ ซอเฮง

พนักงานสถานที่

ที่ตั้ง

ชั้นที่ 2 กองการศึกษา โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี ต.พงสวาย อ.เมือง จว.รบ. 70000

โทรศัพท์

(+66)0-3233-7863 ต่อ 53185

E-mail

con.engineerschool@gmail.com